Patenty i rozwiązania

Spółka jest właścicielem sześciu patentów:

1. Patent nr 209933 pt. „Instalacja zasilania palników olejowych”.

2. Patent nr 210283 pt. „Sposób i instalacja termicznego spalania Odpadów organicznych i nieorganicznych”.

3. Patent nr 210758 pt. „Urządzenie do wytwarzania energii cieplnej”.

4. Patent nr 210970 pt. „Instalacja wentylacyjna obniżająca straty promieniowania w kotłach energetycznych”.

5. Patent nr 211145 pt. Sposób i instalacja zabezpieczenia przed pożarami młynów węglowych”.

6. Patent nr 212066 pt. Instalacja i sposób odwadniania i suszenia osadów ściekowych”.

Spółka posiada także prawa wyłączne do korzystania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do kilkudziesięciu patentów, wzorów użytkowych oraz zgłoszeń patentowych, w tym:

1. Patent nr 213832 na wynalazek pt. „Sposób zmniejszenia straty niecałkowitego spalania lotnego koksiku w kotle energetycznym pyłowym oraz kocioł energetyczny pyłowy służący do realizacji tego sposobu”.

2. Patent nr 215742 pt. „Sposób zmniejszenia straty niecałkowitego spalania koksiku w kotle energetycznym pyłowym oraz kocioł energetyczny pyłowy służący do realizacji tego sposobu”.

3. Patent nr 175529 pt. „Sposób i układ automatycznego sterowania pracą gazodynamicznych palników mazutowych, rozpałkowo-podtrzymujących w kotłach energetycznych”.

4. Patent nr 181624 pt. „Układ zapłonu ciężkich paliw w komorze spalania kotła energetycznego”.

5. Patent nr 209933 pt. „Instalacja zasilania palników olejowych”.

6. Patent nr 215712 pt. „Palnik do spalania gazu niskokalorycznego”.

7. Wzór użytkowy nr 64966 pt. „Agregat zapłonu węgla w kotłach rusztowych”.

8. Zgłoszenie patentowe nr P351001 pt. „Sposób i skrzynia doprowadzająca powietrze do procesu spalania w komorze spalania kotłów energetycznych lub przemysłowych pieców technologicznych”.

9. Zgłoszenie patentowe nr P358759 pt. „Sposób i układ optymalizacji procesu spalania pyłu węglowego”.

10. Zgłoszenie patentowe nr P360950 pt. „Urządzenie zabezpieczające lancę palnika rozpałkowego przed zniszczeniem w komorze kotła energetycznego”.

11. Zgłoszenie patentowe nr P368330 pt. „Sposób termicznej utylizacji odpadów zwierzęcych i organicznych”.

12. Zgłoszenie patentowe nr P368850 pt. „Instalacja do spalania odpadów organicznych w węglowych kotłach rusztowych”.

13. Zgłoszenie patentowe nr P391879 pt. „Sposób energetyczno-technologicznej utylizacji odpadów organicznych i nieorganicznych oraz urządzenie do realizacji tego sposobu”.

14. Zgłoszenie patentowe nr P393874 pt. „Sposób otrzymywania wodoru z gazu pirolitycznego oraz urządzenie do realizacji tego sposobu”.

15. Zgłoszenie wzoru użytkowego nr 11890 pt. „Urządzenie do odzysku koksiku z żużla i popiołu z układu odpopielania i odżużlania kotłów energetycznych”.