Firma

Energetyka i Recykling Odpadów Sp. z o.o.

 

slide01

Firma Energetyka i Recykling Odpadów sp. z o.o. powstała w 2008r. i jest następczynią powstałej w 1989r. firmy TKW Combustion Sp. z o.o. oraz powstałej w 2004r. ZBUS Combustion sp. z o.o. W swojej działalności firma wykorzystuje doświadczenia naukowe i aplikacyjne szerokiej rzeszy pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Katedry Kotłów Parowych oraz Katedry Spalania i Detonacji, a w szczególności doświadczenie naukowe i zawodowe dr inż. Henryka Karcza. Wiedza i doświadczenia naukowe dr inż. Henryka Karcza w zakresie nauk podstawowych o spalaniu oraz budowie fizykochemicznej wszelkiego rodzaju paliw naturalnych, biomasy i odpadowych substancji organicznych oraz nieorganicznych zaowocowały kilkudziesięcioma patentami i aplikacjami przemysłowymi w zakresie spalania stałych, ciekłych i gazowych paliw wysokoenergetycznych oraz termicznej utylizacji niskokalorycznych substancji odpadowych. W oparciu o posiadany potencjał naukowy oraz posiadane rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, firma rozwinęła aplikacje przemysłowe w zakresie spalania niskokalorycznych gazów odpadowych, przepracowanych olei przemysłowych, ciężkich paliw ciekłych, niskokalorycznych paliw stałych organicznych i nieorganicznych, biomasy odpadów zwierzęcych, odpadów agro oraz wszelkiego rodzaju osadów ściekowych, pofermentacyjnych i dennych. Wykonane aplikacje przemysłowe posiadają charakter zupełnej neutralizacji chemicznej przetwarzanych termicznie substancji w energie cieplną bez powstawania jakichkolwiek substancji szkodliwych dla otoczenia lub mają charakter recyklingu materiałowego dającego jako produkty, substancje chemicznie przyjazne dla otoczenia.Jedną z podstawowych działalności firmy są instalacje rozpałkowe wielkich kotłów energetycznych uruchamianych z optymalnie wysoką sprawnością termiczną i ekologiczną zarówno przy pomocy lekkich olei opałowych, ciężkich olei typu: mazut, gudron, smoła oraz olei roślinnych, tłuszczy zwierzęcych lub mieszanek w/w paliw i emulsji olejowo – wodnych. Pracujące w około 100 blokach energetycznych w Polsce oraz zagranicą, instalacje rozpałkowe, jako podstawowy element wykorzystują niskociśnieniowe dwuczynnikowe palniki gazodynamiczne z wewnętrznym mieszaniem o mocy znamionowej od 1 MW do 50 MW.

slide02Są to urządzania naszej konstrukcji chronione wieloma patentami. Rozwiązania są kompletne pod względem technologicznym (mechanicznym), AKPiA oraz wyposażone są w system sterowania. Nasze układy rozpałkowe zapewniają uruchomienie kotła ze stanu zimnego od „pierwszego podejścia” bez separacji oleju z żagwi płomienia oraz czarnego dymu z komina. Energetyka i Recykling Odpadów sp. z o.o. oferuje wykonanie „pod klucz” kompletnych instalacji palników rozpałkowych zarówno dla kotłów energetycznych jak i dla pieców przemysłowych. Budowane instalacje olejowe spełniają wszelkie wymagania, jakie stawiają przepisy elektrowniane, wynikające z Polskich Norm oraz UDT i CLDT. W zakresie paliw ciekłych, firma prowadzi również szeroko zakrojone badania podstawowe w zakresie jakości rozpylania, zapłonu, mieszania paliwa z powietrzem oraz tworzenia mieszanek paliwowych pochodzących z różnych gatunków olei i palnych substancji ciekłych a także wytwarzania palnych mieszanin wodno-olejowych.Energetyka i Recykling Odpadów specjalizują się również w termicznej utylizacji niskokalorycznych gazów odpadowych o kaloryczności znacznie niższej od dolnej granicy zapłonu, pochodzących z pieców hutniczych oraz z różnego rodzaju i procesów produkcyjnych. Prowadzone w tym zakresie prace wdrożeniowe zaowocowały przywróceniem pełnego życia biologicznego w rejonie kilku hut metali kolorowych w Polsce. Energetyka i Recykling Odpadów sp. z o.o. prowadzi również szeroko zakrojone prace studialne i wdrożeniowe w zakresie instalacji do spalania biomasy i termicznego przekształcania wszelkiego rodzaju odpadów organicznych i nieorganicznych w użytkową energię cieplną oraz w produkty przeznaczone do dalszego przetwarzania chemicznego lub fizycznego. Technologie i instalacje proponowane przez EiRO sp z.o.o. oparte są na nowatorskiej myśli technicznej i na wynikach badań podstawowych i technologicznych w zakresie spalania oraz własności fizykochemicznych substancji wyjściowych i produktów spalania, bardzo szerokiej gamy substancji pochodzących z biomasy, odpadów komunalnych, odpadów zwierzęcych i paliw naturalnych.

slide04Poszczególne węzły technologiczne termicznej przemiany utylizowanych substancji w użytkową energie cieplną oraz w użytkowe produkty materiałowe są chronione szeregiem zgłoszeń Patentowych i Patentów, których dysponentem jest firma Energetyka i Recykling Odpadów sp. z o.o. Zbudowane dotychczas prototypowe instalacje do termicznej utylizacji odpadów zwierzęcych, odpadów agro oraz biomasy o mocy cieplnej od 10 do 40 MWh, pozwoliły stworzyć uniwersalna technologię pirolityczno-fluidalną typu „K” do termicznej utylizacji wszelkiego rodzaju odpadów przy zachowaniu rygorystycznych norm emisyjnych i materiałowych. Poprzez zastosowanie wysokiej jakości podzespołów najbardziej renomowanych firm światowych uzyskano wysoki stopień niezawodności eksploatacyjnej, bezawaryjności, stabilności energetycznej i wydajności masowej oraz pełną integrację z nowoczesnymi systemami sterowania cyfrowego. Energetyka i Recykling Odpadów sp. z o.o. wykonuje instalacje termicznej utylizacji odpadów „pod klucz”, konkurencyjnie cenowo w porównaniu do podobnych rozwiązań innych producentów oraz gwarantuje zachowanie wszelkich norm emisyjnych i materiałowych.